Richard Wright

سه سال پیش در چنین روزی دنیا ریچارد رایت را از دست داد

بیائید همه با هم غمگین باشیم

نابغه دیگر نیست

Advertisements